Algemene voorwaarden m.b.t. een aanvraag of inschrijving voor een opleiding, vorming of activiteit van vzw Divers.

De vormingsorganisatie

Maatschappelijk zetel: vzw Divers, Mercatorstraat 132/3 te 2018 Antwerpen, vertegenwoordigd door Kristof Mensch.

Verkoopsovereenkomst

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die vzw Divers afsluit met haar klanten (hierna genoemd “de Klant”).

De klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie vzw Divers een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen vzw Divers en de klant op het ogenblik dat de aanvraag naar een vorming, activiteit of opleiding bevestigd wordt door vzw Divers.

Ieder die een vorming, opleiding of andere activiteit aanvraagt bij vzw Divers, verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden.
Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, brieven, backups, …) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.

Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opleidingen, vormingen en activiteiten door en namens vzw Divers.

Door een aanvraag naar vorming, opleiding of een activiteit bij vzw Divers te plaatsen, geef je te kennen akkoord te gaan met de verkoops-, uitvoerings- en betalingsvoorwaarden.

Behandeling van de aanvraag, boeking en inschrijving

Op basis van het aanvraagformulier wordt een vrijblijvende offerte bezorgd. Na het akkoord van de aanvragende organisatie worden de data met de lesgevers/sprekers vastgelegd.

Vzw Divers bezorgt vervolgens per mail een definitieve bevestiging van de geplande sessie(s). Vanaf dan gelden de annuleringsvoorwaarden zoals bepaald in volgende alinea.

Als u intekent op een reeds vastgelegde vorming of activiteit uit ons open aanbod, bent u ingeschreven voor een opleiding of activiteit vanaf het moment dat u de bevestigingsmail van uw inschrijving van vzw Divers heeft ontvangen. Vanaf dan gelden de annuleringvoorwaarden zoals bepaald in volgende alinea.

Annuleren

Annulering gebeurt steeds vóór de officiële start van de vorming of activiteit en uitsluitend via e-mail gericht aan vzw Divers [email protected]

Indien de annulering na de start van de studiedag, opleiding, activiteit gebeurt, indien u afwezig blijft of het programma slechts gedeeltelijk volgt, dient het totale inschrijvingsgeld betaald te worden.

Bij een annulering gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij annuleren tot 2 weken voor aanvang van de studiedag, opleiding, activiteit, worden er 50,00 € dossierkosten aangerekend.
  • Bij annulering binnen de 2 weken voor de studiedag, opleiding, activiteit wordt 50% van de onkosten van de sessie(s) aangerekend.
  • Bij annulering wegens uitzonderlijke omstandigheden (ziekte, ongeval of overlijden van partner en familieleden tot en met de tweede graad), zal op vertoon van een attest, het inschrijvingsgeld worden teruggestort met een forfaitaire aftrek van 50,00€ dossierkosten.
  • Bij verhindering om deel te nemen aan de activiteit, opleiding of studiedag, kan u zich altijd kosteloos laten vervangen door een collega. U meldt dit via e-mail aan vzw Divers [email protected] vóór de officiële start van de studiedag, opleiding, activiteit.
  • Vzw Divers behoudt zich het recht voor om de activiteit volledig of gedeeltelijk te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of in andere gevallen van overmacht bijvoorbeeld wanneer een spreker niet beschikbaar geworden is. In dit geval wordt het inschrijvingsgeld volledig teruggestort, maar wordt er geen enkele schadevergoeding uitgekeerd voor de ingeschreven deelnemers.

Deze bepalingen in verband met annulering gelden als algemene voorwaarden.

Cursuslokaal en materiaal

De klant stelt een behoorlijk cursuslokaal ter beschikking en zorgt dat het afgesproken materiaal vóór de aanvang van de vorming gebruiksklaar is.

De klant zorgt ook voor aanwezigheid van de nodige stopcontacten en bekabeling, een voldoende groot projectiescherm en een beamer met aansluitingskabel, een schrijfbord of flip-over met schrijfgerief.

De evaluatieformulieren worden digitaal aangeleverd. De opdrachtgever zorgt zelf voor de verspreiding van de documenten aan de deelnemers voor het eigenlijke begin van de vorming, opleiding of activiteit.

Er wordt bovendien rekening gehouden met de veiligheid van alle deelnemers en de lesgever.

Maximum aantal deelnemers

Om interactie met de deelnemers te bevorderen wordt het maximum aantal deelnemers afgesproken. Indien er meer deelnemers dan afgesproken aanwezig zijn, wordt 5 € per deelnemer per uur extra aangerekend.

Vorming, opleiding of activiteit

Als bij ontvangst van uw inschrijvingsformulier het maximum aantal deelnemers – voor de reeds vastgelegde vorming of activiteit uit ons open aanbod – bereikt is, wordt u hiervan schriftelijk of via e-mail op de hoogte gebracht. In dat geval kan u opgenomen worden in de wachtlijst.

Vzw Divers behoudt zich het recht voor om de activiteit volledig of gedeeltelijk te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of in andere gevallen van overmacht bijvoorbeeld wanneer een spreker onbeschikbaar geworden is.

Vzw Divers behoudt zich op ieder ogenblik het recht voor om het programma eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Bekendmaking van de vormingssessie(s)

In alle aankondigingen wordt vermeld dat de vormingssessie(s) begeleid wordt door Divers vzw.

Terug te bezorgen aan Divers vzw

De gehandtekende deelnemerslijst en de ingevulde evaluatieformulieren worden binnen de 5 dagen na de vorming terugbezorgd aan Divers vzw.

Attesten

Attesten kunnen na de vorming per e-mail aangevraagd worden en worden enkel opgemaakt als een gehandtekende deelnemerslijst en een namenlijst in Word of Excel van de deelnemers bezorgd worden. Er worden enkel attesten opgemaakt voor deelnemers die de gehele vormingssessie gevolgd hebben.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is de klant niet toegestaan om de door vzw Divers gemaakte nota’s, contracten, documenten, slides en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan vzw Divers toegekende opdracht.

Offerte

Alle offertes zijn 30 dagen geldig.

Facturatie

De betaling gebeurt via factuur. U ontvangt een bevestigingsmail van uw inschrijving en u ontvangt na afloop van de vorming of activiteit een factuur.

Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. De factuur betaalt u volgens de aangegeven betalingscondities.

De facturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen te tellen vanaf de factuurdatum.

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het volledige factuurbedrag.

Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen vzw Divers en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Ingeval van daaruit voortvloeiende geschillen of vorderingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van vzw Divers is gevestigd, bevoegd.

Heeft u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op via [email protected] .