Privacybeleid vzw Divers

Wij hechten veel belang aan de privacy van onze klanten en van de bezoekers van onze website https://www.vzwdivers.be en bijhorende sociale media-kanalen. Met deze reden verwerken wij jouw gegevens alleen op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Laatste update op 24 februari 2021

Disclaimer

Op al onze teksten, afbeeldingen en andere content berust een auteursrecht. Deze tekst werd opgesteld door de vzw Divers. Het is in geen geval toegestaan om deze ongevraagd te kopiëren of over te nemen. We zullen het niet nalaten om gerechtelijke stappen te ondernemen als we merken dat teksten ongevraagd worden overgenomen.

Artikel 1 – Definities

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon (de betrokkene genoemd in de privacywet) die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. Dit kunnen gegevens zijn als: de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer (al dan niet op het werk), een code, een bankrekeningnummer, een e-mailadres, een vingerafdruk, …

Een verwerking van gegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op de verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van de gegevens.

Artikel 2 – Met welk doel en welke persoonsgegevens verwerken wij?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen in verband met nieuwigheden in onze werking of ons aanbod en info over onze vzw.

Contact: De gegevens die we van jou verzamelen (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, vestigingsadres, bedrijfsnaam, BTW-nummers) gebruiken we enkel intern om efficiënt te kunnen werken en met jou contact op te kunnen nemen, om facturen op te kunnen maken of om je verder te helpen met een vraag naar info, een probleem of een klacht. En je zo de beste ervaringen met onze dienstverlening te kunnen bieden.

Onder intern wordt verstaan vzw Divers en al zijn medewerkers die deze gegevens strikt nodig hebben om de aan hun toevertrouwde taak tot een goed einde te brengen. We zijn soms genoodzaakt een derde partij of onderaannemer in te schakelen voor het uitvoeren van onze diensten. Denk hierbij aan een lesgever om vorming te geven. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en er is steeds een verwerkersovereenkomst gesloten conform de toepasselijke wetgeving.

Jouw gegevens kunnen wel gedeeld worden aan volgende partijen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: de boekhouder, belastingdienst en andere overheidsdiensten waar wij wettelijk deze gegevens dienen aan te verstrekken. Ook bij juridische kwesties kan vzw Divers verplicht worden om deze gegevens op een vertrouwelijke manier aan de overheden mee te delen.

Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkings-overeenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy. De computers zijn beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord. Gaat er toch iets mis, dan brengen we jou zo snel mogelijk op de hoogte en doen er alles aan om de schade te beperken.

Daarbuiten worden je persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden. We gebruiken jouw persoonlijke gegevens niet voor direct marketing.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding); nl. een periode van 10 jaar.

Om prestaties op te volgen en de beste service te bieden: Om inzicht te krijgen over het gebruik van onze website of ons aanbod. Zo weten we welke pagina’s eventueel verbetering kunnen gebruiken of welke diensten en welk aanbod voor jou specifiek een meerwaarde kunnen bieden.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen: In heel wat gevallen zijn we verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties.

Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen worden bewaard om een overzicht te kunnen geven vanaf welk IP-adres ingelogd is op je account of wijzigingen heeft doorgevoerd. Ook kan het IP-adres gebruikt worden om je account beter te beschermen tegen ongeoorloofde toegang vanaf andere locaties.

We gebruiken ook cookies op onze website om in kaart te brengen hoe u onze website bekijkt en ervaart. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan een website op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. We slaan nooit cookies op zonder je toestemming. Deze toestemming kan op ieder moment stop gezet worden. Om te weten hoe je cookies uitschakelt of voor meer informatie, kan je terecht bij ons cookiebeleid.

Reviews/Recensies: Een review is een bespreking of beoordeling van onze producten en diensten. Dit kan ons helpen om meer vertrouwen te genereren of om onze concurrentiepositie te verhogen.

Serverlogs: Bij gebruik van onze online diensten worden er automatisch gegevens bewaard in onze serverlogs. Het gaat hier over gegevens als IP-adressen, browserversies, en het tijdstip van het bezoek. Deze logs zijn handig voor ons om fouten in het systeem op te sporen en op te lossen, maar ook voor de veiligheid. Zo kunnen we kwaadwillige mensen opsporen die het netwerk in gevaar brengen.

Artikel 3 – Hoelang bewaren we jouw gegevens?

We gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. We bewaren je gegevens dus enkel voor de duur van onze overeenkomst en voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierna verwijderen of vernietigen we alle data.

Op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht moeten we factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 10 jaar bewaren.

Andere klantgegevens zoals NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden maximum één maand na de overeenkomst vernietigd.

Indien je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief of toestemming gegeven hebt voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we deze toestemming 5 jaar lang. Als je beslist om uit te schrijven, zullen we deze toestemming niet langer bewaren.

Reviews blijven bewaard, zolang de review relevant is voor het product of dienst.

Niet afgeronde bestellingen of geannuleerde bestellingen worden maximum 7 dagen bewaard alvorens deze automatisch verwijderd worden.

Artikel 4 – Recht op inzage

Transparantie is hier het sleutelwoord. Je hebt steeds het recht om ons (gratis) te vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te bekijken of te verwijderen. Je kan ons hiervoor contacteren via de vermelde contactgegevens.

Vzw Divers heeft hier speciaal een register voor opgesteld met welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden we dit doen, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, welke gegevens wij delen met derden, etc.

Je hebt ook het recht om bezwaar te hebben tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je graag meer informatie of een rechtzetting wil, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer ons dan via mail of via het contactformulier.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je bij: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, [email protected]

Artikel 5 – Wat bij een datalek?

Een datalek is een beveiligingsincident waarbij Persoonsgegevens, die de Verwerker namens de Verwerkingsverantwoordelijke beheert, mogelijk verloren zijn gegaan of onbedoeld toegankelijk waren voor derden. Het gaat om gegevens die te koppelen zijn aan deze personen, zoals, maar niet beperkt tot, namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, log in gegevens, cookies, IP adressen of identificerende gegevens van computers of telefoons.

Zelfs de grootste bedrijven zijn nooit 100% veilig voor cyberaanvallen. Vzw Divers zal binnen de 24 uur, nadat wij hiervan op de hoogte zijn, de GBA (=Gegevensbeschermingsautoriteit) en de Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van iedere veiligheidsinbreuk of ieder integriteitsverlies. Deze zal u op zijn beurt verwittigen als u slachtoffer bent van een datalek.

Artikel 6 – Derde partijen

Voor een goede uitvoering van onze overeenkomsten is het soms noodzakelijk dat wij gebruik van maken van derde partijen.

In sommige gevallen kunnen we verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. Denk hierbij aan belastingtechnische redenen of politievordering.

Voor het uitvoeren van onze vormingen werken wij samen met andere lesgevers. Als we jouw persoonsgegevens niet meedelen kunnen zij geen vorming geven en komt onze dienstverlening in het gedrang.

Daarnaast, enkel mits jouw toestemming, maken wij ook gebruik van derde Partijen zoals Google Analytics om onze producten en diensten te monitoren en te kunnen blijven optimaliseren.

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die je aan vzw Divers verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons – dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor:

  1. a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
  2. b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
  3. c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
  4. d) Benaderen van u voor (direct) marketingdoeleinden mits dit geschied binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij je naar het Privacy Statement van de door jou gekozen aanbieder.

Alle bovengenoemde organisaties zijn gelegen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en met al deze organisaties wij een verwerkersovereenkomst gesloten die in overeenstemming is met de GDPR-wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 7 – Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wanneer je klikt op een Social Media button (zoals Facebook), dan is het mogelijk dat de beheerders van deze website je persoonsgegevens verzamelen.

Artikel 8 – Onze contactgegevens

Heb je na ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen, contacteer ons dan via mail of via het contactformulier en we zoeken samen naar een oplossing.